Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

noti
6829 c17e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspontaneous spontaneous
noti
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaspontaneous spontaneous
noti
5067 c343
Reposted fromwakingthewitch wakingthewitch viabrzask brzask
noti
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaibelieveinmylove ibelieveinmylove
noti
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspontaneous spontaneous

March 20 2017

5005 9582 500

dontstrayfromthepack:

Got this cute moon phase watch today from amazon, I love it so much.

Reposted fromtosiaa tosiaa viamaliwa maliwa
noti
4598 5dbe
Reposted fromlildi18 lildi18 viamaliwa maliwa
noti
noti
7112 8424
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapatsssy patsssy
noti
1221 62af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspontaneous spontaneous
noti
4463 2a85
noti
6829 c17e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspontaneous spontaneous

March 18 2017

noti
Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask

March 16 2017

8079 ca35 500
5113 80b0
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaaleksandrowe aleksandrowe
noti
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viaaleksandrowe aleksandrowe
noti
4632 9bcd
Reposted fromretaliate retaliate viaaleksandrowe aleksandrowe
noti
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viaaleksandrowe aleksandrowe
noti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl